TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh danh mục mua sắm và đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2015 05/08/2016
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2015 05/08/2016
1/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 05/08/2016
21/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 22/12/2016
04/2016/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 22/03/2017