Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 70

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 26/07/2018
87/BC-HDND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện 18/07/2018
88/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện 18/07/2018
81/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện giám sát, khảo sát năm 2017 17/07/2018
07/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2018 09/07/2018
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 06/07/2018
1506/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy chế phối hợp giữa sở, ban, ngành tỉnh với UBDN các huyện, thị xã, Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 05/07/2018