TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
230/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Dân tộc Báo cáo Việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QD-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Giang Thành 23/12/2019
211/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Dân tộc Kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn huyện giang Thành 03/12/2019
211/BC-UBND ngày 02/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Dân tộc Kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn huyện giang Thành 02/12/2019
129/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Dân tộc Tổ chức các hoạt động nhân dịp Lễ Sên Đôn Ta của Đồng bào dân tộc Khmer năm 2019 18/09/2019
103/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Dân tộc Tình hình và Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào Thi đua yêu nước của Đồng bào các dân tộc thiểu số Giai đoạn 2014-2019, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Giai đoạn 2019-2024 26/06/2019
01/HD-BDT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Hướng dẫn Dân tộc Hướng Dẫn Rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng và lập hồ sơ, báo cáo để xây dựng Đề án thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017