TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2019/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mốt số nguồn vốn và danh mục của Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Giang Thành 23/07/2019
1/2018/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Giang Thành về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 26/07/2018
05/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 19/12/2017
3/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết Về việc điều chỉnh Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 đối với một số danh mục và vốn đầu tư 25/07/2017
2/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 25/07/2017
3/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh danh mục mua sắm và đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2015 05/08/2016