Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về việc thông qua Phương án sắp xếp ổn định dân cư theo hiện trạng, phân lô nền giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tuyến dân cư T3 25/07/2019
11/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 25/07/2019
2011/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Tài nguyên và môi trường ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo cơ chế một cửa giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang. 24/10/2018
132/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tài nguyên và môi trường Thực hiện cong tác bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Giang Thành 09/10/2018
134/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo tiêu chí xét đối tượng, điều kiện giao đất làm nhà ở trên tuyến dân cư Hà Giang (22:05 | 16/08/2018) 16/08/2018
893/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt phương án tổ chức bộ máy hoạt động thu gom rác thải và thu, chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Giang Thành 05/04/2018
794/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 05/04/2018