Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 131

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
42/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của HĐND huyện 29/12/2017
42/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của HĐND huyện 29/12/2017
41/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng kết hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 29/12/2017
5/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 27/12/2017
24/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành, tỉnh KG 27/12/2017
23/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2018 27/12/2017
22/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ 27/12/2017