Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 99

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
277/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 07/12/2018
270/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 30/11/2018
250/UBND-NV UBND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã 28/11/2018
146/BC-ĐGS UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân tỉnh đối với các xã trên địa bàn huyện Giang Thành 23/11/2018
130/HĐND-VP HĐND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 29/10/2018
2011/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Tài nguyên và môi trường ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo cơ chế một cửa giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang. 24/10/2018
205/UBND-CA UBND huyện Giang Thành Công văn Công an Chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước 09/10/2018