Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục thi hành quyết định của tòa án giải quyết phá sản

(10:41 | 27/06/2018)

 Vừa qua, ngày 12 tháng 6 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (Thông tư). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

 Theo đó, Thông tư quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư được áp dụng đối với cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.
Trường hợp Tổ quản lý, thanh lý tài sản được thành lập theo Luật Phá sản năm 2004 chưa bị giải thể thì Chấp hành viên đề nghị Tòa án có thẩm quyền tiến hành chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 131 Luật Phá sản năm 2014 và khoản 1 Điều 28 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP. Trường hợp Tòa án không chỉ định Quản tài viên thì Chấp hành viên tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của Luật Phá sản lăm 2014. Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.
Đáng chú ý, về thủ tục thi hành quyết định của tòa án giải quyết phá sản thông tư quy định: Việc tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án; Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã phá sản là người được thi hành án; Chuyển giao, ra quyết định thi hành án, thẩm quyền của Chấp hành viên trong việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Giải thích quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Phí chuyển tiền; Ủy thác thi hành án; Định giá và định giá lại tài sản; Bán tài sản; Chấp hành viên giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Xử lý đối với tài sản thanh lý đã tổ chức bán trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản; Giao tài sản, giấy tờ cho người mua được tài sản thanh lý; Phân chia tài sản sau khi bán đấu giá tài sản thanh lý; Bàn giao tài sản mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không bán được; Phí thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Đình chỉ và kết thúc thi hành quyết định tuyên bố phá sản; Gửi văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thanh lý tài sản; Giải quyết khiếu nại việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Khương Hoài Thương - VKSND Giang Thành (giới thiệu)